Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Kaupungin strategia

Hyvinvointisuunnitelma

Hyvinvointikertomus on työväline kunnan hyvinvointijohtamiseen ja toimii tukena hyvinvointiin liittyvässä päätöksenteossa. Sen avulla linjataan toiminnan painopisteitä ja mahdollistetaan työskentely yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Hyvinvointikertomus valmistellaan kunnan eri palvelualueiden yhteistyönä osallistaen myös muita toimijoita.

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa laajana. Laaja hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Laajaa hyvinvointikertomusta päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain osana kuntasuunnittelua.

Laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 2021-2025

Suonenjoen kaupungin HYTE (hyvinvointi- ja terveys) ryhmä on valmistellut laajan hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointisuunnitelma tehtiin monialaisesti Pohjois-Savon hyvinvointisuunnitelman painopistealueita mukaillen ja Suonenjoen hyvinvointikertomuksesta esille nousseiden asioiden pohjalta. Kuntalaisten ja eri toimijoiden osallistaminen prosessiin mahdollistettiin työpajojen ja kuntalaiskyselyn avulla.

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025

Tiivistelmä hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia.  Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tilasta sekä niiden edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä tulee raportoida vuosittain valtuustolle (laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 §).  Suonenjokelaisten hyvinvoinnin edistämistyötä ohjaa laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Alla olevassa hyvinvoinnin vuosiraportissa 2022-2023 kuvataan hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden edistymistä ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa väestöryhmittäin.

Suonenjoen kaupungin hyvinvoinnin edistämisen vuosiraportti 2023

Muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmat

Hyvinvointikertomuksen lisäksi kaupunki laatii muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavia suunnitelmia. Suunnitelmien tavoitteena on varmistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja eri toimijoiden välinen yhteistyö

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2022-2025

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.2.2021.

Suonenjoen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

Suonenjoen kaupunki kehittää myönteistä pyöräilykulttuuria, lisää kunnalliseen ja maankäytön suunnitteluun kävely- ja pyöräilylähtöisyyttä sekä nostaa pyöräily tasavertaiseksi liikkumismuodoksi Suonenjoella. Kehittämissuunnitelman laadinta alkoi laajalla nettikyselyllä, jossa kartoitettiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden toiveita ja kokemuksia. Kaupunkilaisten mielipiteet ja kokemukset toimivat pohjana sekä pyöräliikenteen tavoiteverkon että kävelyn pääreittien tunnistamiselle. Suunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.10.2021.

Kehittämissuunnitelma toimii työohjelman ja budjetin laadinnan työkaluna. Kehittämissuunnitelmalla sitoudutaan yleispiirteittäin kehittämään pyöräilyä ja kävelyä, sekä tuomaan esille toimenpidetarpeet, joita tullaan huomioimaan maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa.

Lain kotoutumisen edistämisestä mukaan kunnassa on oltava kototuttamisohjelma. Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää:

1. selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan;

2. suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä;

3. tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista;

4. suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;

5. suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä

6. monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä;

7. suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisestä;

8. suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.

Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot. Kaupungin kotouttamisohjelma vuosille 2023-2024 on hyväksytty valtuustossa 19.12.2022.

Suonenjoen kaupungin kotouttamisohjelma 2023–2024

Hyväksytty KV 27.02.2023

Seutuyhteistyö – Kuopio

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta