Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Kaupungin valmistelussa olevat asiat

Kaupungin www-sivujen osioon ”Osallistu ja vaikuta” kootaan tiedot merkittävistä valmistelussa olevista asioista, joille usein tehdään myös kaupungin ohjeen mukainen laaja päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. Laajassa päätösten vaikutusten arvioinnissa arvioinnille tehdään viestintä- ja osallisuussuunnitelma, joka julkaistaan valmisteltavan asian sivulla.

Voit seurata asian valmistelua www-sivujen kautta, jossa myös viestitään suunnitelman mukaisista tiedon keräämisistä, osallistamisista tai tuotetun tiedon raportoinnista.

Suonenjoen kaupunki on ottanut käyttöön päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin

Kaupungissa tehdään päätöksiä, joilla on monenlaisia vaikutuksia esimerkiksi asukkaisiin, ympäristöön ja talouteen. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA, evaus, arviointi) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös voi vaikuttaa erilaisten ihmisryhmien elämään.

Arviointi tuottaa päätöksentekijöille tietoa valmisteilla olevan asian ratkaisu- ja toteuttamisvaihtoehdoista. Erilaisten vaihtoehtojen arviointi auttaa ennakoimaan päätöksen mahdollisia hyviä ja huonoja vaikutuksia.  Arviointi auttaa kuvamaan, millä perustella tiettyyn ratkaisuun on päädytty.

Suonenjoen kaupungin arviointijärjestelmä pohjautuu Kuntaliiton suositukseen ja siinä arvioidaan päätösten vaikutuksia suhteessa kaupungin strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan sekä päätösvaihtoehtojen kuntalaisvaikutuksia, ympäristövaikutuksia, organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia. Päätösten vaikutusten arvioinnin ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön kaupunginhallituksen päätöksellä 3.4.2023. Tämän jälkeen mallia on kehitetty eteenpäin ja uudistettu päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin periaatteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2.4.2024.

Milloin vaikutusten ennakkoarviointi tehdään?

Vaikutusten arvioinnin tekemisestä päätetään asiakohtaisesti. Arviointi tehdään, kun päätöksenteolla on merkittäviä vaikutuksia.

Suonenjoen kaupungilla päätösten ennakkoarviointi tehdään, kun:

  • päätös on strategisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä
  • päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja elinoloihin; eri ihmisryhmille tai kunnan eri alueille
  • päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin suoria vaikutuksia tai merkittäviä epäsuoria vaikutuksia yritystoimintaan tai elinkeinoelämälle
  • kyseessä merkittävä muutos palveluissa tai palveluiden järjestämisessä tai kyseessä uusi palveluiden järjestämistapa
  • tarpeen mukaan vastattaessa lausuntoihin tai esityksiin

Kaikista päätöksistä ei tarvitse tehdä ennakkoarviointia. Arviointia ei tehdä esimerkiksi yksilöä koskevista asioista, oikaisuvaatimuksista tai viranhaltijan nimeämisistä.

Ennakkoarviointi tehdään joko ns. suppeana arviointina tai laajana arviointina

Suppea arviointi tehdään, kun päätöksellä arvioidaan olevan joko merkittäviä vaikutuksia harvoihin näkökulmiin tai vaikutukset ovat lieviä, mutta kohdistuvat useisiin näkökulmiin. Päätöksen valmistelija vastaa päätöksen vaikutusten ennakkoarvioinnin toteuttamisesta.

Laajaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia käytetään, kun päätöksellä arvioidaan olevan laajasti vaikutuksia strategian toteutumiseen, päätös kohdistuu useampiin ihmisryhmiin ja sillä on merkittäviä vaikutuksia useisiin näkökulmiin (ihmisten elinoloihin, terveyteen, viihtyvyyteen tai ympäristöön, organisaatioon, henkilöstöön tai talouteen ja elinvoimaisuuteen).

Laajassa arvioinnissa valmistellaan viestintä- ja osallisuussuunnitelma, joka julkaistaan www-sivuilla ja valmistelu vaatii todennäköisesti pidemmän prosessin, jossa kerätään laajemmin taustatietoja ja osana valmistelua voidaan osallistaa eri kohderyhmiä. Prosessin valmistelua ohjaa johtoryhmä. Laajassa arvioinnissa asian valmistelua käsitellään myös toimielin tasolla ennen asian tuomista varsinaiseen päätöksentekoon.

Vaikutusten ennakkoarviointi on lakisääteistä

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat lakisääteisiä (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 ja maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §). Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (6 § ja 7 §) linjataan että kunnan päätöksenteossa on samalla arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta