Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Suonenjoen kaupunki on ottanut 3.4.2024 käyttöön sähköisen Lupapiste-palvelun. Rakennusluvat ja toimenpideluvat sekä poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut hoidetaan jatkossa ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Paperinen menettelytapa on edelleen tarvittaessa käytössä.

Mika Kimonen
rakennustarkastaja

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa tai alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeaminen. Hakemuksessa on esitettävä perustelut poikkeamiselle ja arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista sekä tarvittavat liitteet.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan rakennettaessa alueelle, joka on määritelty rakennusjärjestyksessä suunnittelutarvealueeksi tai kun alueen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Ennen poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun hakemista on syytä olla yhteydessä kaavoittajaan ja kysyä etukäteen edellytyksiä luvalle.

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa 2 vuotta. Myönteisen poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa, joka on haettava poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana.

Suonenjoen kaupungissa poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta päättää kaavoittaja.

Hakemuslomake

Poikkeaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Maksu on 482,00 € yhtä rakennuspaikkaa kohti.

Kielteisestä päätöksestä maksu on puolet myönteisen päätöksen maksusta.

Suunnittelutarveratkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaan rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella edellyttää eräin poikkeuksin erityisten edellytysten harkintaa.

Maksu on 482,00 € yhtä rakennuspaikkaa kohti.

Kielteisestä päätöksestä maksu on puolet myönteisen päätöksen maksusta.

Naapurin kuuleminen viranomaisen toimesta

Mikäli poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakija ei kuule naapureita, naapurin kuulemisen hoitaa lupaviranomainen. Viranomaistehtävänä suoritetun naapureiden kuulemisen maksu on 31,00 € jokaiselta naapurikiinteistöilta, jota joudutaan kuulemaan.

Laajempaa valmistelua edellyttävät poikkeamispäätökset ja
suunnittelutarveratkaisut


Tätä kohtaa sovelletaan hankkeisiin, joiden valmistelu edellyttää yksittäistä
rakennuspaikkaa laajempaa suunnittelua, selvityksiin tutustumista ja
neuvotteluja eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Maksu on 1545,00 €.

Maksun palauttaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan maksu on hakemuksesta perusteettomilta osin palautettava, jos toimenpide jää kokonaan tai osittain suorittamatta.

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta