Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki
Aurinkoinen hiihtolatu Lintharjun maisemassa. Pisteaita kulkee vasemmalla.

SavoGrown ilmastokysely: Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää

11.12.2023 Uutiset

Suonenjoen vastaukset kertovat kiinnostuksesta ilmastotyötä kohtaan ja tuovat esiin toimia, joilla kuntalaisten ilmastoystävällistä toimintaa voitaisiin vahvistaa.

Vastaajat kokevat tärkeäksi uusiutuvan energian käytön ja energiansäästön kunnan toiminnoissa, joukkoliikennemahdollisuuksien parantamisen ja julkisten rakennusten käyttöasteen kasvattamisen. Etätyömahdollisuuksien edistäminen nähdään myös tärkeäksi. Avoimissa vastauksissa toivotaan kimppakyytiyhteistyötä, parempia julkisen liikenteen yhteyksiä sekä kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämistä ja turvallisempaa liikkumista myös talviaikaan. Liikkumisen osalta vastauksissa nousee esiin myös lähi- ja luontoliikuntakohteiden merkitys.

Ruokapalveluiden osalta tärkeiksi koetaan ruokahävikin vähentäminen sekä lähellä tuotetun ruuan ja satokausituotteiden käytön lisääminen. Kasvispainotteiden ruuan lisäämiseen suhtaudutaan vaihtelevammin, 41 % vastaajista pitää kasvispainotteisen ruuan lisäämistä tärkeänä ja 34 % ei koe asiaa tärkeäksi.

Luonnonvarojen käytön osalta kunnan tärkeiksi toimiksi nähdään materiaalien kierrättäminen ja uusiokäyttö, jätteiden vähentäminen ja kestävä rakentaminen. Myös vedensäästö ja yhteiskäyttöratkaisut koetaan pääsääntöisesti tärkeiksi.

Ympäristövastuullisuuden osalta vastaajat kokevat eri ulottuvuudet tärkeiksi. Ympäristökasvatuksen lisääminen, tiedotus ja julkisten hankintojen ympäristövaikutusten selvittäminen koetaan tärkeiksi. Myös metsätalouden hiilensidonta nähdään tärkeänä, mutta siihen suhtaudutaan vähän neutraalimmin kuin muihin väitteisiin. 18 % vastaajista ei pidä metsätalouden hiilensidontaa kunnan toimissa tärkeänä.

Omien toimiensa osalta vastaajat kokivat monet ilmasto- ja ympäristöteot tärkeiksi. Esimerkiksi materiaalien kierrättäminen, jätteiden vähentäminen ja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen koettiin tärkeiksi asioiksi. Ruokavalinnoissa kasvispainotteisen ruuan suosiminen jakoi eniten näkemyksiä, kun taas hävikin vähentämistä, lähiruokaa ja satokausituotteita pidettiin tärkeinä.

Vastaajista 59 % koki mahdollisuutensa ilmastoystävälliseen arkeen hyviksi ja vaivattomiksi ja 36 % mielestä ilmastoystävällisyys vaatii vaivannäköä. Vastaajien mielestä kunta voi edistää kuntalaisten mahdollisuuksia toimia ilmastoystävällisesti monin tavoin. Suosituimpia keinoja ovat esimerkkinä toimiminen, taloudellinen kannustaminen, uusien kestävien palveluiden luominen sekä innostavien kampanjoiden järjestäminen. Kieltäminen ja pakotteet saavat vähiten kannatusta eli positiivisen kautta eteneminen koetaan hyväksi tavaksi edetä ilmastotyössä. Myös avoimissa vastauksissa nousee esiin kuntalaisten innostaminen ja osallistaminen.

Ilmastotyö koetaan Suonenjoella tärkeäksi. Reilu 70 % vastaajista on sitä mieltä, että ilmastoasiat on tärkeää ottaa huomioon kunnan toimien suunnittelussa ja huomioida osana muuta toimintaa. Vajaa 70 % vastaajista kokee ilmastotoimien tuovan kunnalle positiivista näkyvyyttä ja arvelee, että ilmastotoimet voivat olla myös taloudellisesti kannattavia.

Noin neljäsosa vastaajista on sitä mieltä, että ilmastotoimiin käytettävä kunnan budjetti on pidettävä mahdollisimman pienenä. Vajaa 60 % vastaajista puolestaan kertoo, että ilmastotoimiin on tärkeää suunnata tarpeeksi resursseja. Avoimissa vastauksissa kiinnitetään huomiota siihen, että ilmastoystävällinen kaupunki houkuttelee sekä asukkaita että liiketoimintaa.

Ilmastotyössä edetään saatujen ideoiden ja toiveiden pohjalta kohti ilmastosuunnitelman toimenpiteiden määrittelyä ja vaikuttavuuden arviointia.

Ilmastosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä ja yhteistyöajatuksissa voit olla yhteydessä ilmastokoordinaattoreihin Elliin ja Anssiin.

Ilmastokyselyn tulokset kokonaisuudessaan: SavoGrown ilmastokysely: Ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää – Savogrow

Lisätietoja hankkeesta ja ilmastokoordinaattoreiden yhteystiedot: savogrow.fi

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta