Siirry sisältöön
Tourism - Visit Suonenjoki

Myönteinen, lapsen tunteet huomioiva ja lasta kuunteleva vuorovaikutuskulttuuri on perusta lasten  hyvinvoinnille, itsetunnon kehitykselle ja osallisuudelle. Lapsi voi hyvin, kun hän voi vaikuttaa itseään ja yhteisöään koskeviin asioihin kehitystasonsa mukaan. Luomme lapsille tilaisuuksia tehdä valintoja arkipäivässään ja osallistua yhteisen toiminnan suunnitteluun. Aikuiset ottavat myös omassa suunnittelussaan huomioon lasten toiveet ja kiinnostuksen kohteet.

Myönteistä vuorovaikutuskulttuuria luomme aikuisten esimerkillä, lähes päivittäisillä vuorovaikutus- ja tunnetaitoleikeillä, koko talon yhteisillä kuvitetuilla myönteisen ja ystävällisen käyttäytymisen sopimuksilla  ja runsailla kehujen ja kiitoksen käytöllä. Näiden yhteisten käytänteiden lisäksi kukin ryhmä antaa tällä hetkellä vuorovaikutus- ja tunnekasvatusta itse valitsemillaan menetelmillä.

Iisveden päiväkodissa toimii pitkälle viedyt pienryhmätoimintakäytännöt. Pienryhmissä toimiminen luo stressitöntä ilmapiiriä, läheisempiä vuorovaikutussuhteita lasten välisiin suhteisiin sekä lasten ja aikuisten välille. Keskittyminen tehtäviin ja myös yksilöllisen tuen antaminen helpottuu pienemmässä ryhmässä.

Kaikilla lapsilla on päivittäin mahdollisuus itse suunnittelemaansa leikkiin, myös esiopetuksessa. Aikuisten suunnitteleman toiminnan ja lasten valitsemien leikkien vuorottelu luo rentoutta päivään, tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja sosiaalisia taitoja.

Jokaisella lapsiryhmällä on käytössään kaksi liikuntasalivuoroa viikossa monipuolisine välineineen ja toimintoineen. Liikunnan vuosikellossa on erilaisten leikkien ja pelien muodossa ja ikäryhmälle sopivin lajein esim. palloilua, yleisurheilua, tanssia, satu- ja musiikkiliikuntaa, erilaisiin välineisiin ja telineisiin tutustumista, hiihtoa, luistelua sekä eskareilla uimakoulu.  Luomme lapsille liikkumisen mahdollisuuksia joka päivä sisällä ja ulkona. Päiväkodin säännöt on luotu turvaamaan lapsen luontaista liikkumisen tarvetta ja lapsen liikuntaideoihin suhtaudutaan myönteisesti. Lapset ulkoilevat päivittäin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa noin kahden tunnin ajan. Kuulumme Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeeseen.

Ennaltaehkäisemme oppimisvaikeuksia ja tuemme kaikkien lasten monipuolista kehitystä ja oppimista seuraavin keinoin:

– jokaisessa ryhmässä käydään aamuisin läpi kuvitettu päiväjärjestys

– luemme jokaiselle lapselle satuja päivittäin myös muualla kuin unihuoneessa

– laulamme ja loruttelemme päivittäin

– leikimme tunnetaito- tai vuorovaikutusleikkejä useita kertoja viikossa

– liikuntaleikkejä tai motorisia harjoituksia on joka päivä

– ohjaamme erilaisia rentoutuksia useita kertoja viikossa

– käytämme lapsille kuvaohjausta tarpeen mukaan

– tukiviittomia opettelemme ja käytämme arjessa joka ryhmässä (henkilökunnan taitojen rajoissa)

aikuisen lapsille suunnittelema toiminta on monipuolista ja kaikki varhaiskasvatussuunnitelman alueet huomioivaa

Ruokailuhetkeä pidämme arvossa tilanteena, jossa voi keskustella miellyttävässä ilmapiirissä ja oppia nauttimaan monipuolisesta ruuasta ilman pakkoa tai painostusta. Esiopetus ruokailee koko ryhmänä ja sitä nuoremmat pienryhmissä.

Lasten vanhemmat ja huoltajat ovat tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme. Yhteistyön laatu vaikuttaa paljon siihen, kuinka onnistumme luomaan lapselle hänen tarpeisiinsa vastaavaa varhaiskasvatusta. Siksi pyrimme vanhempien kanssa luontevaan, stressittömään, avoimeen ja luottamukselliseen keskusteluyhteyteen, jossa pystytään ottamaan puheeksi molemmin puolin kaikki mieleen nousevat aiheet.ryhmissä.

Taiteiden ja kulttuurin monipuolisella käytöllä luomme lasten arkipäivään viihtyisyyttä, rentoutumisen hetkiä ja tilaisuuksia ilmaista itseään moninaisin keinoin. Pääpaino taidekasvatuksessa on lapsen oman suunnittelun ja ajattelun sallimisessa sekä sen kehittämisessä. Toivomme lapsille näin kehittyvän myönteisen ja aktiivisen minäkuvan taiteen tekijöinä

Lasten pallopeli salissa
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta