Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka muodostavat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Suonenjoen kaupungilla työskentelee yksi koulupsykologi, joka palvelee koko peruskoulua, esiopetusta ja lukiota. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja muun kouluyhteisön kanssa.

Opiskelijalla tai hänen huoltajalleen järjestetään mahdollisuus keskustella esim. oppimisvaikeuksiin tai tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmiin, tunne-elämän vaikeuksiin tai elämän kriisitilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Nuori voi tulla myös itsenäisesti juttelemaan koulupsykologin luo, kun hän kaipaa vaikka keskustelutukea.

Myös opettajat tai esim. terveydenhoitaja voivat ohjata oppilaan koulupsykologin vastaanotolle. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyviin kysymyksiin. Hänen työn tavoitteena on auttaa oppilaita koulunkäynnissä sekä edistää heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa.

Koulukuraattori on koulussa sosiaalialan asiantuntija. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulukuraattori toimii myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja kouluviihtyvyyden edistämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa.

Yksilökeskusteluissa oppilaan tilannetta kartoitetaan ja arvioidaan tuen tarvetta. Keskusteluissa oppilaan voimavaroja tuetaan ja etsitään myönteisiä ratkaisuja. Kuraattori työskentelee myös oppilasryhmien ja luokkien kanssa. Olemalla näkyvästi mukana koulun arjessa kuraattori pyrkii olemaan mahdollisimman helposti lähestyttävä.

Koulukuraattorin työssä tärkeitä osa-alueita ovat myös opettajien konsultointi, vanhempien tukeminen kasvatuksellisissa asioissa, monialaisissa asiantuntijaryhmissä toimiminen sekä yhteistyö muiden kunnan lasten ja nuorten kanssa toimivien kanssa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on koululaisten ja opiskelijoiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Seuraamme koululaisten ja opiskelijoiden terveydentilaa ja tarvittaessa ohjaamme erityishoitoon. Työtä tehdään yhdessä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa ja se on luottamuksellista. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa. Viihtyisän ja terveellisen koulu- ja opiskeluympäristön valvonta on tärkeä osa koulu- ja opiskeluterveydenhoitoa.

Tuula Mattila
koulukuraattori
Katja Salo
terveydenhoitaja
Riina Mattila
kouluterveydenhoitaja
Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta