Siirry sisältöön
Visit Suonenjoki

Yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoitusten käsittely Suonenjoella

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvaustavastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla.

Lupaviranomaisella tarkoitetaan aluehallintovirastoja sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa. Valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettua kunnan toimielintä tai sen määräämää viranhaltijaa, aluehallintovirastoa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja/tai olennaista muuttamista.
Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt/tilat, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.
Lupaa haetaan lomakkeella siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan (laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011).
Jos yritys tuottaa kotipalvelujen tukipalveluja (esim. ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rinnastettavia palveluja, tulee yritys (esim. toiminimi) hyväksyä kunnan ylläpitämään yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin (kotipalvelun tukipalvelut).
Aluehallintovirasto pitää yllä valtakunnallista rekisteriä kotipalvelutuottajista (esim. henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista).
Suonenjoen sosiaalilautakunta pitää yllä kunnan rekisteriä kotipalvelun tukipalvelutuottajista.

Verottajalta saa tiedon, miten toimitaan verotuksen osalta. Verohallinto on antanut sosiaalipalvelujen arvonlisäverotuksesta ohjeen (604/40/2011).

– Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa

– Arvonlisäverottomuuden edellytys on sosiaalihuollon tarve, esim. asiakkaan toimintakyvyn alentuminen ja avun tarve päivittäisiin toimintoihin

– Palveluntuottajan on laadittava palvelusta asiakkaan kanssa kirjallinen suunnitelma ja sopimus, johon kirjataan sosiaalihuollon tarpeen peruste

– Palveluntuottaja on rekisteröity yksityisten palvelujen tarjoajien rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella palveluja tuotetaan. Sen kunnan, jonka alueella palveluja tuotetaan, sosiaalihuollosta vastaava toimielin valvoo toimintaa sekä antaa tietoja ilmoituksenantovelvollisuuden täyttämisestä

– Sosiaalihuolto perustuu joko viranomaisen päätökseen tai palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen

– Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista palveluntuottaja seuraa

Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löydätte Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/).

Verottajalta saa tiedon, miten toimitaan verotuksen osalta.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta tehdään aluehallintoviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella; Ilmoituslomakkeet.

Ilmoituslomakkeeseen merkitään:
kohtaan 14: kotipalvelut kohtaan kotipalvelut ja tukipalvelut kohtaan muut rekisteröitävät palvelut.
kohtaan 15: henkilökunnan määrä ja koulutus. Asiakkaiden lukumäärä merkitään numeroina.
Ilmoituksessa on mainittava palvelujen tuottamistapa eli se, mikä osa toiminnasta hoidetaan palvelujentuottajan omana toimintana ja miltä osin käytetään alihankintana tuotettuja palveluja.

Palvelujen tuottajan, joka on hakenut luvan toimintaansa, ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta ilmoituksenvaraisista (rekisteröitävistä) sosiaalipalveluista, jos ne ilmenevät lupahakemuksesta, kuten esim. kotipalvelun tukipalvelut.

Otamme yhteyttä palvelun tuottajaan.

Aluehallintoviraston tai kunnan rekisteriin hyväksymisestä saatte erillisen ilmoituksen käsittelyn jälkeen.


Vaaditut liitteet


Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun asetuksen (1053/2011) 1 §:n mukaisesti toiminnan aloittamisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

– jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys;

– ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta;

– toimintasuunnitelma; toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus: käytetyt alihankkijat, selvitysasiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja -rakenne

– jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta;

– seloste henkilötietojen käsittelytoimista (Henkilötietolain 10 §:n mukainen ote rekisteriselosteesta; saatavilla osoitteessa tietosuoja.fi)

Toimintayksikköä/toimitiloja koskevat liitteet:

– toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma;

– pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettu pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys;

– pelastusviranomaisen lausunto;

– terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Mikäli palvelujen tuottajan toimintaan liittyy kunnan alueella työskentelyä lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, muussa kuin työsopimussuhteessa olevan, joka osallistuu lasten hoitoon, on esitettävä rikosrekisteriote kunnan edustajalle kunnan kanssa järjestettävässä tapaamisessa. Rikosrekisteriotetta ei lähetetä liitteenä kuntaan. Lisäksi edellytetään sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman toimittamista ilmoituksen liitteenä ja yrityksen vastuuvakuutusasiakirjojen esittämistä tapaamisessa.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä yllä luetelluista liitteistä liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta. Lisäksi palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitusten käsittely

– Palveluntuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Suonenjoen kaupungin Kirjaamoon.

– Kirjaamo toimittaa ilmoituksen liitteineen asian sosiaalijohtajalle

– Sosiaalijohtaja tarkistaa, että ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, pyydetään ne toimittamaan kirjaamoon, ennen kuin asian käsittelyä voidaan jatkaa

– Palveluntuottajan edustajaan/vastuuhenkilöön otetaan yhteyttä kunnasta

– Mikäli kyseessä on kunnan omaan rekisteriin tallennettava ilmoitus (kotipalvelun tukipalvelut), palveluntuottajan hakemus käsitellään sosiaalilautakunnassa ja sosiaalilautakunta hyväksyy palvelun tuottajan kunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi. Palveluntuottajalle lähetetään sosiaalilautakunnan päätös

– Mikäli kyseessä on aluehallintoviraston rekisteriin talletettava ilmoitus, eikä yrityksen palvelujen antamiseen tarvita toimitiloja, palveluntuottajaan otetaan yhteys. Palvelutuottajan hakemus käsitellään sosiaalilautakunnassa ja sosiaalilautakunnan käsittelyn jälkeen kunnan lausunto liitetään ilmoitukseen ja hakemus toimitetaan liitteineen edelleen Itä-Suomen aluehallintovirastolle

– Aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen ja merkitsee palveluntuottajan tiedot yksityisten palvelujen antajien rekisteriin

Etkö löytänyt etsimääsi? Hae sivustolta